Повернутися до звичайного режиму

Структура методичної роботи у Бердичівській спеціальній школі відповідає рекомендаціям щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів (Лист МОН України №1/9-318 від 03.07.2002 р.) та направлена на вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності.

Методична робота будується на діагностико-аналітичній основі. За результатами анкетування педагогів складено діагностичну карту, яка дає змогу спланувати методичну роботу з урахуванням потреб і можливостей педкадрів.

Методична робота з педагогічними працівниками в Бердичівській спеціальній школі реалізується через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми організації. До колективних форм належать: педагогічна рада, методичні об'єднання, творча майстерня педагогів, семінар з корекції мовних вад, спецсемінар з олігофренопедагогіки та олігофренопсихології, творчі динамічні групи, педагогічні читання, науково-практичні конференції, постійнодіюча педагогічна виставка «Педагогічна майстерня», конкурс «Педагог року».

Вся система методичної роботи підпорядковується проблемній темі школи. У 2015-2020 н.р. педагогічний колектив працює над вирішенням проблеми «Здійснення соціальної інтеграції розумово відсталих дітей шляхом створення інтеграційного простору школи – інтернату», яка реалізується через методичний проект «Створення інтеграційного простору спеціальної школи – інтернату».

Для реалізації єдиної методичної проблеми наказом по школі від 26.08.2015 р. № 134 створена творча майстерня педагогів, якою керує старший вчитель, вчитель вищої категорії Ященко Н.В. За результатами діяльності творчої майстерні у 2015-2016 н.р. створено збірку науково-методичних статей «Основи соціалізації розумово відсталої дитини – сироти» та проведено науково-практичну конференцію з викладачами кафедри психокорекційної роботи НПУ ім. М. Драгоманова. Протягом 2016-2017 н.р. творчою майстернею педагогів розроблено методичні рекомендації «Психолого – педагогічні умови соціалізації дитини – сироти з інтелектуальними порушеннями»

Основною організаційною формою колективної методичної роботи у школі є методичні об'єднання.

У 2017-2018 н.р. в закладі організовано роботу 7 методичних об´єднань:

- вчителів початкових класів;

- вчителів трудового навчання;

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

- вихователів початкових класів;

- вихователів старших класів;

- педагогів дошкільних груп;

Робота методичних об´єднань організовується за планом, який включає розділи:

1.Аналіз діяльності м/о за попередній рік;

2. Відомості про педагогів;

3. Індивідуальна тематика самоосвіти.

4.План – сітка проведення творчих звітів учителя чи вихователя по самоосвіті.

5.План –графік проведення відкритих уроків, самопідготовок та виховних заходів.

6. Графік взаємовідвідувань уроків та самопідготовок.

7. Робота з виготовлення дидактичного матеріалу для уроків та самопідготовок.

8.Заходи з вивчення і підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів та якості навчально – корекційної та корекційно –виховної роботи.

9. План засідань методоб’єднання на поточний рік.

Засідання проходять раз на два місяці. Матеріли засідань оформляються протоколом. Чітко розплановані завдання та види роботи для членів методичних об´єднань між засіданнями.

Керівниками м/о обрані високваліфіковані педагоги з стажем роботи більше 15 років.

На засіданнях м/о розглядаються нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу у закладі, питання стану і перспектив розвитку дошкільної, загальної середньої спеціальної освіти, досягнення вітчизняної та зарубіжної дефектологічної науки, перспективний педагогічний досвід, методики та технології викладання навчальних дисциплін, корекційної та виховної роботи з розумово відсталими учнями, матеріали моніторингу навчально-виховного процесу. Засідання м/о відбуваються у формі лекцій, круглих столів, ділових ігор, методичних нарад, семінарів–практикумів тощо.

Методичний кабінет у закладі працює згідно « Положення про методичний кабінет Бердичівської сецшколи, затвердженого наказом по школі №37 від 23. 01. 2014 р. МК облаштований ПК та телевізором, що сприяє організації ефективних методичних заходів з педагогами.

Робота МК направлена на надання конкретної дієвої допомоги педагогам із проблемних питань, консультування педагогічних працівників, методичну підтримку щодо реалізації педагогічних ініціатив, забезпечення умов для самоосвіти.

Директором школи Громніцькою Ж.Д. та заступником директора з н/в роботи Даниловою З.І. вивчено та розповсюджено серед педагогів закладу передовий педагогічний досвід 5 педагогів школи: Ященко Н.В., Данилової З.І., Стаценко К.В., Зілінської А.С., Козир М.В.

Постійнодіюча виставка «Педагогічна майстерня» організовується відповідно до Положення затвердженого наказом по школі №34 від 23.01.2014 р . Тематика представлених на виставці доробок пов’язана з проблемною темою школи або з актуальними питаннями дефектології.

На виставці представлені практичні посібники, підбірки роздаткового матеріалу, демонстраційні матеріали для уроків, авторські програми, розробки дидактичних ігор для дошкільників та молодших школярів з вадами інтелекту.

Аналіз більшості представлених матеріалів свідчить про те, що при їх створенні враховувалась корекційна спрямованість, вікові та психофізичні особливості дітей, для роботи з якими вони призначені.

Відповідно до Положення, затвердженого наказом по школі від 23.01.2014 року №38, з метою активізації діяльності педагогічних працівників, підвищення їх компетентності та професійної майстерності, поліпшення якості навчально – виховного процесу, традиційно у закладі організовується конкурс для вчителів та вихователів «Педагог року». Відповідно до розроблених критеріїв, оцінюється рівень професійної та методичної підготовки, досвід застосування сучасних технологій та методів навчання, рівень культури спілкування педагогів. Переможці конкурсу отримують диплом відповідного рівня та матеріальну винагороду.

Робота спецсемінару з олігофренопедагогіки та олігофренопсихології (керівник Биковська О.В.) спрямовується на вивчення актуальних питань роботи з розумово відсталими дітьми. Засідання відбуваються у вигляді лекцій, круглих столів, практикується проведення вебінарів.

У закладі створюються динамічні творчі групи, покликані вирішувати актуальні педагогічні проблеми шляхом реалізації методичних проектів. Протягом 2017-2018 н.р. працює творча динамічна група з реалізації методичного проекту «Створення програми сенсорного розвитку дітей та підлітків КНЗ «Бердичівська спецшкола – інтернат» «Сенсорний сад».

Педагогами школи розроблені авторські програми: превентивного виховання «Віра», здоров´язбереження «Моє здоров´я», розвитку класного колективу «Країна дружніх стосунків», економічного виховання «Фінансова грамотність» та інші. Отримали схвалення на науковій раді Житомирського ОІППО програма життєтворчого розвитку особистості учнів з інтелектуальними порушеннями «Надія» (автори Громніцька Ж.Д. та Данилова З.І) та програма з трудового навчання для 10 класу школи для учнів з інтелектуальними порушеннями «Агровиробництво» ( автор Хмельницька І.В).

Цікавою формою методичної роботи у закладі є тренінги та майстер – класи. Вчителями Громніцькою Ж.Д., Даниловою З.І., Ященко Н.В., Зілінською А.С., Романюком В.О., вихователями Ткачук Н.П., Федорук І.Є. Назимчук Т.М. були проведені майстер-класи з різних проблем навчально- виховного процесу з розумово неспроможними дошкільниками та учнями.

Одним з пріоритетних напрямків методичної роботи у закладі є підвищення професійного рівня педагогів через самоосвіту. В планах роботи методичних об'єднань фіксуються індивідуальні теми самоосвіти педагогів закладу, передбачаються консультування, звіти про роботу над індивідуальною методичною проблемою. Вчителі та вихователі звітуються про результативність самоосвітньої роботи під час виступів на педрадах, м/о, семінарах. Узагальнені результати роботи над індивідуальною методичною проблемою вчителів школи Громніцької Ж.Д., Ященко Н.В., Хмельницької І.В., Орєхової О.С., Качарян Т.С., Пінчук Г.А., Данилової З.І. опубліковані на сторінках науково-методичного видання «Педагогічна Житомирщина».

Підвищенню якості навчально-виховного процесу сприяють відкриті уроки та самопідготовки, які проводяться згідно затвердженого графіка і супроводжуються обов’язковим самоаналізом та обговоренням.

Поряд з традиційними у закладі набули поширення і інноваційні форми методичної роботи з педкадрами. Широко використовуються ІКТ. На yandex-диску створено платформу («хмару»), де розміщується інформація чи матеріали, які потребують швидкого розповсюдження серед педагогів. Облаштовано підбірку комп’ютерних презентацій для семінарів з корекції мовних вад та спецсемінару. Під час тижня педагогічної майстерності щороку проходять методичні заходи інноваційного спрямування: методичної ярмарки, КВК, телемости, творчі портрети тощо.

З метою підвищення фахового рівня та творчого потенціалу педагогічний колектив школи в міжатестаційний період активно взаємодіяв з науковими установами України.

У 2009 році представляли досвід роботи школи на міжнародній науково-практичній конференції «Моделі інноваційного розвитку школи» у м. Києві.

У 2010 році на базі закладу проходила науково-практична конференція за участю науковців Інституту інноваційних технологій та змісту освіти «Компетентнісний потенціал проектної технології в спеціальному освітньому закладі».

З метою поширення досвіду роботи колективу закладу серед педагогів області у школі було проведено семінари–практикуми з питань організації корекційної роботи з розумово відсталими дітьми для асистентів вчителів інклюзивної освіти (2015 рік) та вчителів фізичної культури (2014 рік).

В 2015-2016 н.р. школу було презентовано на постійнодіючій виставці «Освіта Житомирщини-2016», де з педагогами всієї області поділились інформацією про школу, про методи та прийоми роботи з розумово відсталими дітьми.

Вихователі та вчителі школи постійно діляться власним досвідом роботи з дітьми з вадами інтелекту з слухачами курсів підвищення класифікації в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

У жовтні 2016 року заклад представляв матеріали з досвіду роботи на міжнародній виставці-конкурсі «Інноватика в освіті» у м. Києві, де здобув золоту медаль та диплом лауреата.

У 2016-2017 н.р. році проведено науково-практичну конференцію за участю викладачів кафедри психокорекційної роботи НПУ ім. М. Драгоманова «Науково-методичні засади соціалізації розумово відсталих дітей».

Наказом обласного управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації від 14.03.2016 року № 73 педагогічному колективу КНЗ «Бердичівська спецшкола – інтернат» оголошено подяку за плідну організаторську та творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 884

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.