КНЗ «Бердичівська спецшкола-інтернат» здійснює такі види реабілітації дітей з інтелектуальною недостатністю та вадами мовлення:

· психолого-педагогічну,

· соціально-психологічну,

· фізичну,

· фізкультурно-спортивну,

· соціально-побутову реабілітацію.

Корекція вад дитини з порушеннями інтелекту розпочинається у дошкільних групах закладу. Використовуючи методику М. Монтессорі, педагоги створили сенсорний простір, який сприяє розвитку органів чуттів, творчих задатків дитини, збагаченню активного словника, формуванню навичок спілкування у групі, активізує пізнавальні можливості розумово відсталих дошкільників, готуючи їх до навчання у школі.

Організовуючи навчання інтелектуально неспроможних учнів, педагоги школи широко використовують сучасні технології: педагогічної підтримки та співробітництва, проектну, проблемного навчання, інтерактивного навчання, КТВ. Це дає змогу створити для всіх дітей ситуацію успіху у школі, активізувати їх пізнавальні можливості, дати відчути свої сили.

З метою корекції вад психічного розвитку та порушень емоційно-вольової сфери педагоги школи використовують методики психокорекції: казкопедагогіку, пісочну педагогіку, ігропедагогіку, арт-педагогіку, апітерапію. Створений у школі дитячий ляльковий театр «Лялькова країна» допомагає учням з інтелектуальними порушеннями реалізувати свої природні задатки та здібності, розвивати комунікативні компетентності, вправлятись у різноманітних соціальних ролях.

У школі обладнано сенсорну кімнату, яка є потужним інструментом для розширення світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку, проведення психологічних консультацій. Сенсорна кімната розділена на 4 зони, які розміщені у окремих кімнатах. Обладнання рухової зони сприяє розвитку тактильного сприйняття, моторики рук та ніг, координації рухів, профілактики плосковалькуватості стопи. Тактильна зона дозволяє опанувати нові відчуття та розвинути тактильну чутливість, вчить розрізняти властивості предметів і покращує зорово-моторну координацію. Яскраві світлооптичні та звукові ефекти звуко-світлової зони привертають та підтримують увагу, використовуються для зорової та слухової стимуляції, підвищення рухової активності та дослідницького інтересу. Ароматерапія позитивно впливає на нервову систему, психоемоційний стан, стимулює процеси саморегуляції та імунітету, покращує роботу всіх систем організму. З метою розвитку м´язів ніг та координації рухів у школі обладнано доріжки здоров´я з природніми матеріалами (шишки, мох, спили, колоди дерев, галька, пісок).

З метою виправлення логопедичних вад в школі-інтернаті організовано діяльність логопедичної служби. Відповідно до Положення про логопедичну службу КНЗ «Бердичівська спецшкола-інтернат», затвердженого наказом по школі № 36 від 23.01.14 р. заняття з розвитку мовлення проводять висококваліфіковані логопеди у спеціально обладнаному кабінеті. Логопедичний кабінет укомплектований апаратно-програмним методичним комп’ютерним комплексом з корекційно-розвитковою програмою «Живий звук» для дітей спеціальних шкіл з особливостями психофізичного розвитку. З метою ефективного використання даної методики у корекційно-відновлювальній роботі з дітьми, що мають вади інтелектуального розвитку, логопеди тісно співпрацюють з представниками інституту спеціальної педагогіки НАПН України та НВП «ВАБОС». Реабілітаційна робота здійснюється за трьома напрямками: подолання вад звуковимови, подолання дислексій та дисграфій. Логопеди використовують корекційні методики С.Іваненко, Л.Єфіменкової, Г. Блінової та О.Черпіти, А.Ястребової та інших авторів.

Поряд з загальноприйнятими методиками корекції вад звуковимови, порушень процесів читання та письма, логопеди використовують у роботі ряд авторських методик:

- елементи методики М.Зайцева;

- авторську методику навчання грамоті Т.Солоп «Щебетушечка»;

- авторську методику розвитку фонематичного сприймання Т.Ткаченко;

- елементи методики Т.Новікової-Іванцової по подоланню алалії;

- елементи дихальної гімнастики О.Стрельникової.

Крім того, кожен клас початкової школи та кабінети української мови обладнані логопедичними куточками та сенсорними куточками для розвитку та корекції вад сенсомоторного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями з вадами мовлення. В структуру уроку в початкових класах включені сенсомоторні та логопедичні хвилинки. Розвиток дрібної моторики рук спричиняє розвиток мови та мислення дитини, тому педагоги широко використовують логоритміку, ігри з шнурівками, мішечки з природними матеріалами, вправи для сенсомоторної релаксації, ігри Воскобовича та інші.

Психологічну реабілітацію в закладі здійснює практичний психолог. Основними видами діяльності практичного психолога є психодіагностика, корекція, профілактика, реабілітація, консультування.

Заняття психолог проводить у кабінеті, що складається з двох зон – робочої та зони спостереження за дитиною у автономній ситуації. Кабінет в повному обсязі забезпечений нормативно-правовими документами, навчально- методичними, довідково- інформаційними матеріалами, обліково-статистичними документами.

Пріоритетними завданнями діяльності практичного психолога школи є:

- забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психічного розвитку особистості кожної дитини, мотивів її поведінки;

- психологічний супровід процесу пристосування першокласників до шкільного життя;

- профілактика дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи;

- робота з дітьми групи ризику та дітьми у кризових ситуаціях;

- психологічний супровід розвитку підлітків;

- допомога у професійному самовизначенні старшокласників;

- формування психологічної готовності учнів старшого шкільного віку до самостійного життя, допомога у вирішенні особистісних проблем минулого, теперішнього та майбутнього;

- робота із запобігання конфліктів в учнівському колективі;

- психологічний супровід педагогічних інновацій;

- здійснення превентивного виховання.

Першочерговим принципом роботи психолога та педагогів школи є врахування індивідуальних особливостей кожного вихованця під час вибору форм та методів навчально-виховного впливу. Виходячи з результатів діагностування, яке здійснюється на ранніх етапах перебування дитини у закладі, і в подальшому двічі на рік, проводяться психолого-педагогічні консиліуми для педагогів всіх класів. За результатами консиліуму розробляється індивідуальна програма психолого-педагогічного впливу на кожного вихованця, яка включає медичні, навчально-виховні, корекційно-розвиткові заходи та рекомендації щодо залучення вихованців до різних структурних елементів виховного простору школи.

Щороку психологічною службою школи проводяться цільові консиліуми: «Адаптація учнів підготовчого класу до навчання у школі», «Адаптація учнів 5 класу до навчання в школі ІІ ступеня», «Результати дослідження профорієнтаційної спрямованості учнів спеціальної школи- інтернату», «Здійснення наступності в роботі дошкільної і шкільних ланок».

В роботі з дітьми психолог використовує ігротерапію, пісочну терапію, психогімнастику, дидактичні та рухливі ігри.

Підвищенню ефективності реабілітаційної роботи у школі сприяє діяльність шкільної ПМПК.

Головними завданнями діяльності ШПМПК є визначення напрямків роботи з дітьми, які навчаються за індивідуальним планом, комплексне обстеження новоприбулих у заклад дітей, направлення учнів в обласну психлікарню за результатами планового медичного огляду для уточнення діагнозу і подальших рекомендацій щодо організації навчання.

В закладі обладнано центр соціально-правового захисту, який забезпечений нормативно-правовими документами, навчально-методичними, довідково-інформаційними матеріалами, обліково-статистичними документами соціального педагога.

Соціальна служба навчального закладу діє з метою створення соціально-психологічних умов розвитку особистості дитини з інтелектуальними порушеннями. Головними напрямками роботи соціального педагога школи є:

- корекційно-розвиткова робота;

- діагностична робота;

- консультативна робота;

- соціальний захист вихованців;

- профілактична робота;

- підтримка взаємозв’язку з суспільними інститутами, службами та організаціями, що забезпечують соціальний захист дітей;
- організаційно-методична робота.

Корекційно-розвиткова робота соціального педагога школи спрямована на усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку, поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки. Соціальний педагог залучає учнів до образотворчої, ігрової, трудової діяльності, що дає можливість учням відчути себе перспективними та успішними, допомагає у створені позитивної життєвої практики.

Важливим напрямом роботи соціального педагога є соціально-профілактична (превентивна) діяльність. Після проведення психолого-педагогічних консиліумів соціальний педагог складає список учнів групи ризику за поведінковими проявами, бере участь у розробці індивідуальних програм корекційно-виховного впливу на кожну дитину.

Щороку проводиться соціальна паспортизація підготовчого - 10 класів та школи. З метою захисту майнових прав вихованців та доповнення особових справ ведеться листування зі службами у справах дітей, відділами державної виконавчої служби, управліннями пенсійного фонду та соціального захисту населення, іншими установами, організаціями. Соціальною службою школи контролюється стан виплат пенсій, аліментів вихованцям закладу та питання забезпечення їх житлом.

З метою психосоціального розвитку та корекції психофізичних порушень у дітей з вадами інтелекту в закладі проводяться корекційно-розвиткові заняття з ЛФК, ритміки, СПО, розвитку мовлення.

Заняття з ЛФК проводяться у спеціально облаштованій залі. Вправи та комплекси вправ лікувальної гімнастики, які використовують педагоги, побудовані за принципом від простого до складного, від невеликого навантаження до більшого. Застосовуються загальнорозвиваючі, корегуючі, динамічні і статичні вправи без предметів та з предметами (гімнастичні палиці, м’ячі, скакалки тощо). Вправи вчителі підбирають відповідно до фізичних показників, стану здоров'я дитини та супутніх діагнозів.

Під час занять педагоги вирішують завдання формування і закріплення навичок правильної постави, тренування м’язів тулуба, кінцівок, розвитку органів дихання, тренування серцево-судинної системи. Фізичні вправи виконуються з різних вихідних положень - лежачи на спині, животі, правому, лівому боці, стоячи на колінах, що дозволяє тренувати різні групи м’язів.

Виконання фізичних вправ педагоги чергують з виконанням вправ на розслаблення (струшування руками, ногами, по черзі, одночасно), використовуються образні порівняння ("нога спить", "рука відпочиває"), проводять рухливі ігри, спеціальні дихальні вправи. Рухливі ігри підбирають такі, що сприяють корекції постави, закріпленню навичок колективної взаємодії.

Навички правильного дихання вчителі формують у дітей як в стані спокою, так і під час виконання вправ, використовуючи грудне, діафрагмальне, змішане дихання, практикують промовляння звуків «ш», «ж», «с» при видиху, що є додатковим засобом корекції вимови.

На уроках ритміки педагоги використовують вправи для корекції загальної та дрібної моторики з одночасним розвитком артикуляційного апарату, рухливі ігри для розвитку координації рухів, ігри з пісенним і мовленнєвим супроводом, музичними інструментами.

Уроки ритміки проводяться у залі, яка забезпечена обладнанням, відповідно до «Базового переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку». Площа зали 64 м2, вона має дзеркальну і хореографічну стінки. Наявна навчально-матеріальна база оптимально розміщена, чітко облікована, раціонально систематизована, що сприяє якісній підготовці до уроків.

На уроках ритміки у дітей з вадами інтелекту формуються загальні художні, ритмічні, естетичні навички. Особлива увага надається індивідуальній роботі з учнями, розвитку творчих здібностей кожної дитини.

Уроки СПО проводяться у кабінеті, обладнаному у вигляді окремої двокімнатної житлової квартири. Матеріальна база достатня для виконання програмових вимог з предмета. Із сучасних технічних засобів навчання в кабінеті є МКК, вчителька періодично використовує можливості шкільного комп’ютерного класу для проведення уроків.

Основними методами навчання є розповідь, бесіда, практичні вправи, екскурсії. З метою соціальної реабілітації дітей з вадами інтелекту, формування практичних навичок педагоги на уроках використовують інтерактивні вправи та моделювання життєвих ситуації. Моделювання реальних життєвих ситуацій сприяє засвоєнню знань і умінь. Моделі, які пропонуються учням, відрізняються не тільки за змістом, але й ступенем складності.

Метою фізичної реабілітації вихованців є різнобічна рухова підготовка, вдосконалення координації, моторики, точності рухів, навчання раціональній техніці рухів. В закладі облаштовано спортивну залу площею 300 м2 з роздягальнями, душовими, інвентарною та кабінетом інструктора з фізичного виховання. Спортивна зала обладнана всім необхідним спортінвентарем для виконання програмових вимог з фізичної культури. Для дотримання рухового режиму протягом дня обладнано спортивну кімнату, де розташовані 2 тенісні столи, бігова доріжка, силовий та велотренажери. Крім того, два тенісні столи облаштовані на подвір´ї школи. спортивну кімнату, стадіон, спортивні майданчики. На території школи є стадіон з секторами для бігу, стрибків, баскетболу та волейболу, з гімнастичним обладнанням, смугою перешкод. Все це сприяє зміцненню здоров’я та загартуванню організму дітей.

Фізична реабілітація здійснюється на уроках фізичної культури, під час спортивних годин та прогулянок. Використовуються фізичні вправи в поєднанні з рухливими іграми, що дає змогу коригувати весь спектр координаційних здібностей, окомір, м’язові почуття, стимулювати словесну регуляцію та наочно-образне мислення.

З метою соціальної реабілітації у школі створено Центр соціальної інтеграції. До його складу входить кімната тренінгів, кімната сюжетно- рольових ігор, кафе-студія з облаштованою сучасним обладнанням кухнею, караоке-баром, де діти можуть у вільний час навчитись готувати різні страви, організувати день народження, зустрічі з однолітками, вечори відпочинку. У 2017 р. учні 10 класів розпочали роботу у тренінговій програмі «Моє самостійне життя».

Центр соціальної інтеграції розташований у вигляді житлового осередку, що дає змогу розпочати у січні 2018 року пілотний проект автономного проживання десятикласників на вихідні дні.

Соціальній реабілітації учнів з інтелектуальною недостатністю сприяє спільна роботу між різними установами: службою у справах дітей Бердичівської РДА, сектором превенції Бердичівського відділу поліції, Центром ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінчик», з якими підписані угоди про співпрацю. Така робота між установами організована з метою залучення учнів до активного партнерства, змістовного дозвілля, розширення їх кола спілкування, розвитку фізичних здібностей, формування естетичних поглядів.

Організовуючи діяльність клубів «Принцеса» (для дівчат) та «Спарта» (для хлопців), школа співпрацює з регіональним представником Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини» та благодійною організацією «Радуга».

Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.