Освітні програми, що реалізуються у КНЗ «Бердичівська спецшкола – інтернат»
Програми
1. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізкультура» для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Бобренко І.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
2. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» (психоціальний розвиток) для підготовчих, 1-4 класів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю Жук Т.Я., Трикоз С.В. Підг., 1-4 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2016
3. Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування». За ред. Макарчук Н.О. Підг., 1-4 mon.gov.ua 2014
4. Програма з української мови для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Вавіна Л.С. Підг. , 1-4 mon.gov.ua 2010
5. Програма з трудового навчання для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей Мерсіянова Г.М. підг. 1-4 mon.gov.ua 2010
6. Комплект навчальних програм: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Фізична культура», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Музичне мистецтво», «Інформатика», «Образотворче мистецтво», «Соціально-побутове орієнтування». За ред. Макарчук Н.О. 5 mon.gov.ua 2014
7. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Ритміка» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Редько Л.О., Безкоровайна Л.А., Гладченко І.В. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
8. Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична культура» для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями Бобренко І.В. 5-10 mon.gov.ua imzo.gov.ua 2017
9. Комплект навчальних програм для 6-7 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей: «Українська мова», «Українська література», «Математика», «Природознавство», «Фізика і хімія в побуті», «Трудове навчання: «Квітникарство», «Швейна справа», «Взуттєва справа», «Офісно-палітурна справа», «Сільськогосподарська справа», «Художні вироби з деревини та металу», «Кухарська справа»», «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Історія України 7-9 класи», «Географія 6-9 класи», «Образотворче мистецтво 6-8 класи» За ред. Колупаєвої А.А., Макарчук Н.О. 6-7 mon.gov.ua 2015
10. Програма з трудового навчання «Декоративно-ужиткове мистецтво» укл. Гаврюш В.О. 5-9 mon.gov.ua 2014
11. Географія Липа В.О., Одинченко Л.К. 6-9 Поліграфкнига 2010
12. Природознавство Блеч Г.О. 5-9 Поліграфкнига 2010
13. Соціально-побутове орієнтування Мерсіянова Г.М., Гіренко Н.А. 5-10 mon.gov.ua 2010
14.
Українська мова
Кравець Н.П.
5-10
Інкунабула
2008
15.
Читання
Кравець Н.П.
5-10
Інкунабула
2008
16. Фізика і хімія у побуті Бондар В.І.,Заяц І.В. 7-9 Поліграфкнига 2010
17. Трудове навчання. Швейна справа Мерсіянова Г.М. 4-10 Поліграфкнига 2010
18. Трудове навчання. Квітникарство Чеботарьова О.В. 4-10 Поліграфкнига 2010
19. Основи здоров’я Вдовіченко І.В. 5-10 Поліграфкнига 2010

Освітня програма

комунального навчального закладу

«Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат»

на 2019-2020 н.р.

Розділ І

Мета та завдання освітнього процесу школи

Комунальний навчальний заклад «Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» є навчально-виховним і корекційно-відновлювальним закладом освіти, що забезпечує вихованцям загальноосвітню підготовку за спеціальними навчальними планами, програмами і підручниками в поєднанні з тривалим оздоровленням та корекцією психофізичних вад розвитку.

Головним завданням закладу є забезпечення права дітей з вадами розвитку на здобуття дошкільної та базової середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку, забезпечення ранньої соціалізації задля подальшої успішної інтеграції у соціум.

Метою школи-інтернату є формування і розвиток особистості вихованців, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації учнів, виховання в них загальнолюдських цінностей, громадянської позиції, патріотизму та національної ідентичності. Заклад здійснює психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію дітей з інтелектуальною недостатністю та вадами мовлення. Метою корекційно-розвиткової роботи є психосоціальний розвиток та корекція психофізичних порушень у дітей з інтелектуальними порушеннями.

Основними завданнями корекційно-розвиткової роботи у закладі є:

1. Формування особистості дитини, розвиток і корекція всіх психічних процесів, сприяння психологічній адаптації та соціальній реабілітації дітей.

2. Розвиток та подолання порушень усного та писемного мовлення.

3. Корекція та розвиток рухових порушень та недоліків фізичного розвитку, формування вмінь диференціювати рухи відповідно до ступеня мускульних навантажень, темпу рухів, підпорядкування рухів музиці.

Першочерговим принципом роботи педагогів є врахування індивідуальних особливостей кожного вихованця під час вибору форм та методів навчально-виховного впливу. Виходячи з результатів діагностування, яке здійснюється на ранніх етапах перебування дитини у закладі і проводиться систематично, розробляється індивідуальна програма психолого-педагогічного впливу на кожного вихованця, яка включає медичні, навчально-виховні, корекційно-розвиткові заходи та рекомендації щодо залучення вихованців до різних структурних елементів виховного простору школи.

У дошкільних групах, використовуючи методику М. Монтессорі, педагоги розвивають органи чуттів, творчі задатки дитини, збагачують активний словник, формують навички спілкування у групі, активізують пізнавальні можливості дошкільників з інтелектуальними порушеннями, готуючи їх до навчання у школі.

Організовуючи навчання учнів з інтелектуальними порушеннями, педагоги школи широко використовують сучасні технології: педагогічної підтримки та співробітництва, проектну, проблемного навчання, інтерактивного навчання, КТВ, працюють над розробкою авторських навчально-виховних програм.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання роблять внесок у формування ключових компетентностей учнів. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для корекції психічних процесів та пізнаваьних можливостей учнів з інтелектуальними порушеннями. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними програмами відповідно до переліку програм, підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних навчальних закладах у 2019-2020 навчальному році. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних планах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Вибір форм і методів навчання учнів 1-10 класів вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

В структуру уроку в початкових класах включені сенсорні та логопедичні хвилинки, під час яких педагоги використовують логоритміку, ігри з шнурівками, мішечки з природними матеріалами, вправи для сенсомоторної релаксації, ігри Воскобовича та інші.

Уроки корекційно-розвиткової програми «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» проводяться у спеціально облаштованій сенсорній кімнаті та сприяють розширення і розвитку світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку. Сенсорна кімната розділена на 4 зони, які розміщені у окремих кімнатах. Обладнання рухової зони сприяє розвитку тактильного сприйняття, моторики рук та ніг, координації рухів. Тактильна зона дозволяє опанувати нові відчуття та розвинути тактильну чутливість, вчить розрізняти властивості предметів і покращує зорово-моторну координацію. Яскраві світлооптичні та звукові ефекти звуко-світлової зони привертають та підтримують увагу, використовуються для зорової та слухової стимуляції, підвищення рухової активності та дослідницького інтересу. Ароматерапія позитивно впливає на нервову систему, психоемоційний стан, стимулює процеси саморегуляції та імунітету, покращує роботу всіх систем організму. З метою розвитку м´язів ніг та координації рухів використовуються доріжки здоров´я з природніми матеріалами (шишки, мох, спили, колоди дерев, галька, пісок).

Заняття з розвитку мовлення проводяться у спеціально обладнаному кабінеті. Корекційно-відновлювальна робота здійснюється за трьома напрямками: подолання вад звуковимови, подолання дислексій та дисграфій. Педагоги використовують корекційні методики С.Іваненко, Л.Єфіменкової, Г. Блінової та О.Черпіти, А.Ястребової та інших авторів.

Поряд з загальноприйнятими методиками корекції вад звуковимови, порушень процесів читання та письма, використовуються у роботі авторські методики:

- елементи методики М.Зайцева;

- авторська методика навчання грамоті Т.Солоп «Щебетушечка»;

- авторська методика розвитку фонематичного сприймання Т.Ткаченко;

- елементи методики Т.Новікової-Іванцової по подоланню алалії;

- елементи дихальної гімнастики О.Стрельникової.

Логопедичний кабінет укомплектований апаратно-програмним методичним комп’ютерним комплексом з корекційно-розвитковою програмою «Живий звук» для дітей спеціальних шкіл з особливостями психофізичного розвитку.

Психологічний супровід учнів в закладі здійснює практичний психолог. Основними видами діяльності практичного психолога є психодіагностика, корекція, профілактика, реабілітація, консультування. В роботі з дітьми психолог використовує ігротерапію, пісочну терапію, психогімнастику, дидактичні та рухливі ігри.

З метою виконання варіативної частини навчального плану уроки ЛФК та ритміки проводяться у спеціально об лаштованих класах.

Конкретизація організації освітнього процесу навчального закладу у 2019-2020 навчальному році визначена річним навчальним планом роботи КНЗ «Бердичівська спецшкола – інтернат».

Розділ ІІ

Особливості організації освітнього простору

Освітній процес у школі здійснюють 59 педагогів: 28 вчителів і 31 вихователь. З загальної кількості педагогів 97% мають вищу педагогічну освіту, дефектологічну освіту здобули 60% педагогів.

В КНЗ «Бердичівська спецшкола – інтернат» створені спеціальні умови для реалізації корекційної спрямованості освітнього процесу, подолання порушень фізичного та психічного розвитку.

Територія закладу містить спеціально організовану природну систему – сенсорний сад, яка потужно впливає на розвиток сприймання дітей з інтелектуальним порушеннями. Сенсорний сад розділений на декілька зон, кожна з яких відповідає за активізацію якогось одного органу чуття: сад кольорів, сад звуків, сад дотиків, галявина ароматів, доріжки здоров´я та кінезіологічного розвитку.

Спеціально організоване у школі середовище «Шкільний експериментаніум» допомагає формувати у інтелектуально неспроможних дітей цілісну картину навколишнього світу. Експериментаніум дозволяє задіювати всі органи чуття, що полегшує сприйняття, в той же час роблячи його більш комплексним і всебічним; активізує зорову, вербальну і моторну активність.

Всі класи закладу обладнано офтальмологічними тренажерами «Коло огляду» В.П. Базарного, який допомагає заспокоїти нервову систему дитини, полегшити очне навантаження. Для дотримання рухового режиму протягом дня обладнано спортивну кімнату, де розташовані 2 тенісні столи, бігова доріжка, силовий та велотренажери. Крім того, два тенісні столи облаштовані на подвір´ї школи. Діють спортивні секції з волейболу, футболу, баскетболу, малого та великого тенісу.

Для здійснення навчання дітей з особливими потребами у школі обладнано 12 навчальних кабінетів та 5 майстерень. Всі майстерні оснащені необхідним обладнанням для виконання програмового матеріалу. Створенні у школі умови дозволяють організувати для випускників закладу подальше професійне навчання за професіями «Столяр», «Тепличник», «Квітникар», «Швачка».

12 навчальних кабінетів школи обладнанні мультимедійними комплексами (проектор, ПК, екран), що дає змогу осучаснити освітній процес, використовувати ІК технології, задіювати життєвий досвід учнів, активізувати їх пізнавальні можливості.

В закладі створені спеціальні умови для навчання дітей з розладами аутичного спектру. Простір шкільних класів, де навчаються діти-аутисти структуровано. Встановленні індивідуальні кабінки, щодня змінюється візуальний розклад, надаються і візуальні інструкції щодо поетапності виконання завдань. Учні забезпечені навушниками, берушами. У класах є іграшки для сенсорної стимуляції чи заспокоєння.

Важливим засобом корекції та реабілітації, соціальної інтеграції дітей з інтелектуальними порушеннями є трудотерапія. З метою використання цієї методики у школі створено Центр гурткової роботи. Види роботи, до яких залучаються вихованці, спеціально підбираються в такий спосіб, щоб максимально розвивати здібності кожної дитини: виготовлення виробів з паперу, тканини, дерева, металу, солоного тіста чи природніх матеріалів, вишивання бісером, нитками, стрічками, догляд за кімнатними рослинами, домашніми тваринами тощо.

Розвитку творчих задатків та здібностей, комунікативних компетентностей учнів школи сприяють діючі у школі дитячий ляльковий театр «Лялькова країна», арт – студія «Арлекін», клуби «Принцеса», «Спарта».

З метою соціально - побутової реабілітації учнів з інтелектуальними порушеннями у школі діє Центр соціальної інтеграції. До його складу входить кімната тренінгів, кафе-студія з облаштованою сучасним обладнанням кухнею, караоке-баром, де діти можуть у вільний час навчитись готувати різні страви, організувати день народження, зустрічі з однолітками, вечори відпочинку.

У школі більше 20 років діє дитяче громадське об’єднання «Козацьке братство». Членами його є учні 1 – 10 класів. Об´єднання допомагає створювати умови для формування у учнів з інтелектуальними порушеннями ціннісного ставлення до держави та людей, розвивати навички колективної співпраці, взаєморозуміння та емпатії.

Розділ ІІІ

Навчальний план та його обґрунтування

Навчальні плани спецшколи – інтернату складено у відповідності з листами Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 року №1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020 н.р.» та від 06.08.2018 року №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти у 2018-2019 навчальному році».

У 2019-2020 н.р. робочі навчальні плани складено:

- для 1класу – за типовим навчальним планом початкової освіти для спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями, затвердженим наказом МОН України від 26.07.2018р. № 816;

- для 2 класу за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з порушенням інтелектуального розвитку потребами, затвердженою наказом МОН України від 02.07.2019р. № 917;

- для 3, 4 класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018р. № 693, таблиця №14;

- для 7-10 класів – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженим наказом МОН України від 12.06.2018р. № 627, таблиця №18;

Структура закладу освіти КНЗ «Бердичівська спецшкола-інтернат» в 2019-2020 н.р. представлена у складі 1 дошкільної групи та 10 класів, з них:

6 класів початкової ланки – 1, 2А, 2Б, 2В, 3, 4 класи,

4 класи основної школи – 7-10класи.

Робочий навчальний план спецшколи-інтернату складається з інваріантної складової, корекційно-розвиткових занять, курсів за вибором.

У 2019-2020 н.р. додаткові години варіативної складової будуть використані:

- для проведення курсів за вибором:

у 1 класі - 1 година «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів», 1 година «Сходинки до інформатики»;

у 2А класі – 1 година «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів», 1 година «Сходинки до інформатики»;

у 2Б класі – 1 година «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів», 1 година «Сходинки до інформатики»;

у 2В класі – 1 година «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів», 1 година «Сходинки до інформатики»;

у 3 класі - 1 година «Сходинки до інформатики»;

у 4 класі - 1 година «Сходинки до інформатики»;

у 7-10 класах – 1 година «Світ професій».

Відповідно до наказу МОН України №128 від 20.02.2002 року 8,

10 класи для проведення уроків трудового навчання будуть ділитись на підгрупи.

Мова навчання – українська.

2019 – 2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом «День знань» і закінчується 29 травня 2020 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня по 24 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року;

зимові - з 25 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

весняні – з 23 по 29 березня 2020 року.

Школа працює за 5-денним навчальним тижнем.

Таблиця розподілу навчального часу для 1 класу

на 2019 – 2020 н.р.

(Наказ МОН України від 26.07.2018 року №816)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень
1 Разом
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7 7
Математична Математика 4 4
Природнича Соціальна і здоров'язбережувальна Громадська і історична Я досліджую світ 3 3
Технологічна Трудове навчання 2 2
Інформативна
Мистецька Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3
Усього : 21 21
Корекційно-розвиткова робота Розвиток мовлення 4 4
Ритміка 1 1
Лікувальна фізкультура 1 1
Cоціально-побутове орієнтування 2 2
Курс за вибором «Сходинки до інформатики» 1 1
Курс за вибором «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 20 20
Всього годин 31 31

Таблиця розподілу навчального часу для 2 класу

на 2019 – 2020 н.р.

(Наказ МОН України від 02.07.2019 року №917)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
2А клас 2Б клас 2В клас Всього
Мови і літератури Українська мова та літературне читання 7 7 7 21
Математична Математика 4 4 4 12
Природнича Соціальна і здоров'язбережувальна Громадська і історична Я досліджую світ 4 4 4 12
Технологічна Трудове навчання 2 2 2 6
Інформативна
Мистецька Музичне мистецтво 1 1 1 3
Образотворче мистецтво 1 1 1 3
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 9
Усього : 22 22 22 66
Корекційно-розвиткова робота Розвиток мовлення 4 4 4 12
Ритміка 1 1 1 3
Лікувальна фізкультура 1 1 1 3
Cоціально-побутове орієнтування 2 2 2 6
Курс за вибором «Сходинки до інформатики» 1 1 1 3
Курс за вибором «Розвиток психомоторики та сенсорних процесів» 1 1 1 3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 20 20 20
Всього годин 32 32 32 96

Таблиця розподілу навчального часу для 3, 4 класів

на 2019 – 2020 н.р.

(Наказ МОН України від 25.06.2018 року №693, таблиця №14)

Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень
3 клас 4 клас Всього
Мови і література Українська мова 7 7 14
Математика Математика 4 4 8
Природознавство Природознавство 2 2 4
Суспільствознавство Я у світі 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2 2 4
Основи здоров’я 1 1 2
Технології Трудове навчання 2 2 4
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 2
Образотворче мистецтво 1 1 2
Разом 21 21 42
Корекційно-розвиткові заняття Розвиток мовлення 4 4 8
Ритміка 1 1 2
Лікувальна фізкультура 1 1 2
Cоціально-побутове орієнтування 2 2 4
Курс за вибором «Сходинки до інформатики» 1 1 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 21 22
Всього годин 30 30 60

Таблиця розподілу навчального часу для 7-10 класів

на 2019 – 2020 н.р.

(Наказ МОН України від 12.06.2018 року № 627, додаток №18)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
7 клас 8 клас 9 клас 10 клас Всього
Мови і літератури Українська мова 3 3 2 2 10
Українська література 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Історія України 2 2 2 - 6
Я у світі - - - -
Основи правознавства - - - 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - 2
Образотворче мистецтво 1 1 - - 2
Математика Математика 4 4 4 4 16

Природознавство

Природознавство

1 2 2 - 5
Географія 1 2 2 - 5
Фізика і хімія у побуті 2 2 2 1 7
Технології Трудове навчання 8 8 11 18 45
Інформатика 1 1 1 1 4
Здоров᾽я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 - 3
Фізична культура 2 2 2 2 8
Разом 29 31 31 31 122
Корекційно–розвиткові заняття Соціально – побутове орієнтування 2 2 2 2 8
Розвиток мовлення 1 1 1 1 4
Ритміка 2 2 2 2 8
Курс за вибором Світ професій 1 1 1 1 4
Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня (без корекційно-розвиткових занять) 30 32 32 32
Всього годин без поділу на підгрупи 35 37 37 37 146
Всього годин з поділом на підгрупи 35 45 37 55 172

Відповідно до наказу МОН України від 26.07.2018 року №814 години корекційно- розвиткових занять навчального плану не враховуються при визначенні гранично-допустимого навчального навантаження учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за «Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку» Чеботарьова О.В., Блеч Г.О.

Відповідно до наказу МОН України № 816 від 26.07.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальним порушеннями» навчальні досягнення учнів 1-2 класів підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, за рішенням педагогічної ради школи навчальні досягнення учнів 3-4 класів підлягають формальному та підсумковому бальному оцінюванню. Навчальні досягнення учнів з помірною розумовою відсталістю оцінюються вербально.

Тривалість уроку у 1 класі – 35 хв., у 2-4 класі – 40 хв.

Розділ ІV

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти

Заклад надає педагогічні послуги дітям за такими медичними показаннями:

- легкі порушення інтелектуального розвитку;

- помірні порушення інтелектуального розвитку;

- порушення інтелектуального розвитку в поєднанні з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату;

- розлади аутистичного спектру;

- порушення розумового розвитку, генетично обумовлені.

Зарахування учнів здійснюється відповідно до наказу директора школи на підставі заяви одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;

- картка профілактичних щеплень;

- довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров'я, у якому спостерігається дитина;

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини;

- висновок лкарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

- індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

- оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів).

- висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);

- висновок психіатра;

До 1 класу зараховуються діти, не молодші 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту.

Кiлькiсть переглядiв: 3785

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.